Privacitat

El Consorci Riu Millars està compromès a garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, tant dels usuaris que es relacionen amb la seva Administració com dels propis empleats públics al seu servei.

En aquest sentit, el Consorci Riu Millars manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que pugue resultar necessari per al desenvolupament de les seves competències a través del seu portal web s'ajustarà escrupolosament al disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament o connexa que pugui resultar d'aplicació en l'actualitat o en un futur.

En concret, totes les dades personals que puguen subministrar-se pels interessats a través d'aquest portal no seran destinats a finalitats distintes de les expressades en el moment de la seva aportació, segons el supòsit específic que es tracte, ni comunicats a tercers excepte en aquells supòsits legals que pugua procedir a aquesta comunicació o es conte amb el consentiment exprés de l'interessat. De la mateixa manera, el tractament dels mateixos s'efectuarà de manera confidencial. En qualsevol cas, el Consorci Riu Millars podrà fer ús de les dades contingudes en els seus fitxers amb finalitats històriques, estadístiques o científiques. Els interessats seran informats de la incorporació de les seves dades personals a fitxers, automatitzats o no, de les finalitats, usos i, si escau, dels possibles cessions de les seves dades en el moment és recaptin els mateixos.

No obstant això, i amb caràcter general, s'informa a tots els usuaris que en el cas d'aportar dades personals podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició dirigint-se per escrit al Registre d'Entrada: Informació de Contacte

Consorci Riu Millars agraeix els vostres comentaris quant a aquesta Declaració de privacitat. Si creieu que Consorci Riu Millars no s'ha adherit a aquesta Declaració, per favor, poseu-vos en contacte amb Consorci Riu Millars mitjançant riumillars@gmail.com. Farem els esforços comercialment raonables per determinar ràpidament el problema i reparar el més aviat possible.