El cicle de les aus a la desembocadura del Millars

A la desembocadura del Millars no trobem sempre les mateixes espècies d'aus, sinó que van canviant al llarg de l'any. Això es deu al fenòmen de la migració.

A l'época d'hivernada, s'hi poden observar importants colònies d'anàtides; les més grans són de collverd (Anas platyrynchos) i de sarcet (Anas crecca, en la foto), però també està el cullerot (Anas clypeata). Sarcet

La corba marina (Phalacrocorax carbo) també abunda i es pot vore en la barra litoral o assecant-se a les branques dels xops de les Goles.

Com a nidificants, trobem espècies d'interés tot i que les poblacions no són grans.

camallongaLa camallonga (Himantopus himantopus, la parella de la foto) tenia ací una important colònia de cria fa anys, però el número de parelles nidificants ha disminuït considerablement. Altres són el gall de canyar (Porphyrio porphyrio), el gomet, el cabussonet, o el corriolet (Charadrius dubius).

 

CorrioletLa desembocadura del Millars és un lloc interessant per a l'observació d'aus limícoles (espècies que s'alimenten als fangs dels marges del riu). A l'hivern, podem trobar fàcilment la merita (Vanellus vanellus), i també el torlit (Burhinus oedicnemus) o el fusell (Pluvialis apricaria) (més escassos), que aprofiten els espais oberts del riu per a campejar. També és regular la presència d'individus de bequeruda (Gallinago gallinago), xerlovita (Tringa ochropus) o siseta de pit blanc (Actitis hypoleucos). Limícoles nidificants són la camallonga i el corriolet (en la foto, alimentant-se al fang).

Algunes espècies estan presents tot l'any i, a més, nidifiquen a l'espai protegit, pel qual es poden considerar residents. És el cas del collverd, la fotja (Fullica atra), la polla d'aigua (Gallinula chloropus) o el gall de canyar (foto).

També les garses tenen una presència regular, però només nidifica el gomet (Ixobrychus minutus, en la foto). Algunes espècies són molt habituals, com l'agró blau (Ardea cinerea), l'esplugabous (Bubulcus ibis) o la garseta (Egretta garzetta), mentres que altres no ho són tant, com l'agró roig (Ardea purpurea), l'oroval (Ardeola ralloides) o el martinet (Nycticorax nycticorax).

Hi ha altres grups que no es consideren aus aquàtiques però sí estan associades a zones humides. Són algunes rapinyaires i els passeriformes. La moixeta (Falco tinnunculus) és aligotl'única rapinyaire diurna que nidifica, però és habitual vore l'arpellot de marjal (Circus aeruginosus) i l'aligot (Buteo buteo, en la foto) a l'hivernada, o l'àguila pescadora (Pandion haliaetus) al pas migratori.

Els passeriformes són el grup que presenta un major número d'espècies dins del paisatge protegit. Quant a passeriformes palustres, trobem espècies hivernants com el repicatalons (Emberiza schoeniclus), migrants como el pitblau (Luscinia svecica), el xitxarrot (Acrocephalus arundinaceus), el boscarler comú (Locustella luscinioides) o busquereta de casquetla xitxarra mostatxuda (Acrocephalus melanopogon), i nidificants com la xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus), el trist (Cisticola juncidis) i el rossinyol bord (Cettia cetti).

busqueretaEls passeriformes de ribera també són abundants. N'hi ha espècies hivernants, com la busquereta de casquet (Sylvia atricapilla, en la foto), la xuita (Phylloscopus collybita) o el pit roig (Erithacus rubecula); sedentàries, com el capnegret (Sylvia melanocephala); i estivals com l'oriol (Oriolus oriolus), la bosqueta vulgar (Hippolais polyglota), el rossinyol comú (Luscinia megarhynchos) i el papamosques gris (Muscicapa striata).

 

Gall de Canyar  gomet

Seguiment al llarg de l'any
El servei de vigilància del Consorci gestor del Paisatge Protegit del Millars realitza un seguiment constant de les aus presents al llarg de l'any.
Una vegada al mes, el personal del servei realiza un transecte complet dels 5 últims kilòmetres del riu i enregistra les espècies que s'observen o s'escolten.

    Mes de març
    Mes d'abril
    Mes de maig

 


Més informació:

    Banc de dades de la Biodiversitat de la Comunitat Valenciana (Generalitat Valenciana): http://bdb.cma.gva.es
    Anuari ornitològic de la Comunitat Valenciana: http://www.internatura.org/aocv
 

Fotografies:

   Carlos Pache (font: Banc de dades de la Biodiversitat de la Comunitat Valenciana): fotos del sarcet, el corriolet, el gall de canyar i el gomet.
   Julio Garcia Robles (font: llibre La desembocadura del riu Millars, font de vida): fotos de les camallongues, l'aligot i la busquereta de casquet.
   Jaume Martínez: foto de capçalera.